OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Člen spolku Český bezudidlový spolek 

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů dle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 27.4. 2016 s účinností od 25. května 2018 a dle zákona ČR č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (Adaptační zákon)

a zákona ČR č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (Doprovodný zákon)


I.

Níže podepsaný subjekt údajů jako člen Spolku tímto svobodně, vážně a aktivně dává svůj souhlas správci údajů Český bezudidlový spolek (dále jen "Spolek"), IČ: 070 18 665, se sídlem Lužany č.p. 6, 507 06 Lužany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 11765, ke zpracování těchto údajů, které mohou obsahovat:

 1. prvky obecné: jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, údaje o zdravotním pojištění, sociálním pojištění, občanství, fotografie;

 2. prvky organizační: osobní adresa, telefonní číslo, email.


Subjekt údajů dále souhlasí, že Spolek je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie z průběhu akcí Spolku a dále i kamerové záznamy z mobilních kamer (videí) s možnou účastí subjektu údajů na těchto záběrech, a to zejména pro účely marketingu, propagace, reklamy a pro budoucí možnou prezentaci této akce před další veřejností, a to i formou zveřejnění na internetu či v jiném masmediu.

Spolek jako správce údajů (dále správce) uvedené osobní údaje člena je dále povinen shromažďovat a zpracovávat z důvodu zákonné povinnosti dle Stanov Spolku vést členskou agendu a účetnictví s tím spojené.


II.

Zpracováním se rozumí operace nebo soubor operací s osobními údaji prováděných pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.


III.


Subjekt údajů (člen Spolku) má zejména tato zákonná práva:


 1. Právo na přístup:


 1. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Jsou-li zpracovány, právo získat ke svým údajům přístup.

 2. právo být informován o kategorii dotčených osobních údajů, kdo bude příjemcem osobních údajů, na jakou dobu budou data zpracována.


 1. Právo na opravu: při podezření na nesprávnost údajů má právo požádat o nápravu a správce je povinen zajistit opravu bez zbytečného odkladu.


 1. Právo být zapomenut: kdy správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

 • člen Spolku odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí (do 15ti let věku).


 1. Právo přenositelnosti: kdy člen má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Přenositelnost pak znamená povinnost správce předat osobní údaje člena novému správci,


 1. Právo podat stížnost:

 1. podat stížnost u dozorového úřadu v případě, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s GDPR. K prošetření podané stížnosti je místně příslušný kterýkoliv z dozorovaných úřadů členských států, ale pravidlem bude dozorový úřad zvolený subjektem údajů dle jeho obvyklého bydliště, místa výkonu členství nebo místa, kde došlo k tvrzenému porušení GDPR tj. Úřad pro ochranu osobních údajů ul. Podplukovníka Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

 2. člen se může po marném uplynutí tříměsíční lhůty bránit soudní cestou proti nečinnosti dozorového úřadu.


IV.

Člen bere na vědomí, že správce potažmo zpracovatel údajů, pro kterého tento souhlas rovněž platí, má povinnost ohlásit únik či ohrožení zabezpečení osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72hod od okamžiku, kdy se o tomto dozvěděl.

Doba uložení osobních údajů je stanovena na dobu maximálně 5 let od ukončení členství.

Kontaktní údaje správce osobních údajů jsou Michaela Škodová, sekretar@bezudidlovyspolek.cz tel. 777069304, Veronika Volgemutová volgemutova@bezudidlovyspolek.cz, adresa Český bezudidlový spolek Lužany čp.6, Lužany u Jičína, 50706 a člena Spolku jsou uvedeny v online registraci na adrese https://www.bezudidlovyspolek.cz/registrace-jezdci/ včetně potvrzení v kontaktních emailových adresách Českého bezudidlového spolku a člena.

Člen může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.


Tento dokument nabývá platnosti dnem registrace člena a potvrzením políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem členství ve spolku".