SUBJEKTY OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolupracující osoby se spolkem Český bezudidlový spolek


Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů dle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 27.4. 2016 s účinností od 25. května 2018 a dle zákona ČR č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (Adaptační zákon)

a zákona ČR č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (Doprovodný zákon)


I.

Český bezudidlový spolek (dále jen "Spolek"), IČ: 070 18 665, se sídlem Lužany č.p. 6, 507 06 Lužany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 11765, jako správce údajů (dále správce) získává a to za tímto vyjádřeného souhlasu spolupracující osoby jako "subjektu údajů" níže uvedené jeho osobní údaje při spolupráci v oblasti činnosti Spolku.


Získané osobní údaje hodlá Spolek dále zpracovávat pro účely, které souvisí se spoluprací, a to zejména v oblasti marketingu a průzkumu trhu, a to formou prostředků elektronické komunikace.

Souhlas je udělován dobrovolně, a jeho odvolání pro další uvedené účely je možné bez vlivu na plnění smlouvy.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy je splnění povinností stran ze smluvního vztahu vyplývající, a pro další zde uvedené účely pak tento souhlas subjektu údajů.


II.

Níže podepsaný subjekt údajů jako fyzická osoba spolupracující se Spolkem tímto svobodně, vážně a aktivně dává svůj souhlas ke zpracování těchto svých osobních údajů, které mohou obsahovat:

1) prvky obecné: jméno, pohlaví, věk, datum narození, IČO, občanství, IP adresa, fotografie

2) prvky organizační: pracovní adresa, telefonní číslo, email, ověřovací identifikační údaje

Zpracováním se rozumí operace nebo soubor operací s osobními údaji prováděných pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.

Subjekt údajů dále souhlasí, že Spolek je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie z průběhu akcí Spolku a dále i kamerové záznamy z mobilních kamer (videí) s možnou účastí subjektu údajů na těchto záběrech, a to zejména pro účely marketingu, propagace, reklamy a pro budoucí možnou prezentaci této akce před další veřejností, a to i formou zveřejnění na internetu či v jiném masmediu.

Správce je oprávněn v rámci vzájemné spolupráce pověřit zpracováním jeho osobních údajů třetí subjekt jako zpracovatele údajů, který pro správce bude zajišťovat určitá dílčí plnění a poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Tento zpracovatel je oprávněn ke splnění svých povinností pověřit i další jím určené zpracovatele, kteří budou rovněž poskytovat dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Tento souhlas tedy platí i pro tyto případy dalšího zpracování osobních údajů s dále uvedenými zákonnými právy subjektu údajů.


III.

Subjekt údajů (spolupracující osoba) má zejména tato zákonná práva:


 1. Právo na přístup:


 1. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Jsou-li zpracovány, právo získat ke svým údajům přístup.

 2. právo být informován o kategorii dotčených osobních údajů, kdo bude příjemcem osobních údajů, na jakou dobu budou data zpracována.


 1. Právo na opravu: při podezření na nesprávnost údajů má právo požádat o nápravu a správce je povinen zajistit opravu bez zbytečného odkladu.


 1. Právo být zapomenut: kdy správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

 • klient odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;


 1. Právo přenositelnosti: kdy klient má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na vyžádání spolupracující osoby je správce povinen osobní údaje poskytnout určenému jinému správci.


 1. Právo podat stížnost:

 1. podat stížnost u dozorového úřadu v případě, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s GDPR. K prošetření podané stížnosti je místně příslušný kterýkoliv z dozorovaných úřadů členských států, ale pravidlem bude dozorový úřad zvolený subjektem údajů dle jeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k tvrzenému porušení GDPR tj. Úřad pro ochranu osobních údajů ul. Podplukovníka Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

 2. spolupracující osoba se může po marném uplynutí tříměsíční lhůty bránit soudní cestou proti nečinnosti dozorového úřadu.


IV.

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy (nebo kritéria pro stanovení této doby): 5 let od ukončení spolupráce.

Spolupracující osoba bere na vědomí, že správce jako prodávající potažmo zpracovatel údajů, pro kterého tento souhlas rovněž platí, má povinnost ohlásit únik či ohrožení zabezpečení osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72hod. od okamžiku, kdy se o tomto dozvěděl.

Kontaktní údaje správce osobních údajů jsou Michaela Škodová, sekretar@bezudidlovyspolek.cz tel. 777069304, Veronika Volgemutová volgemutova@bezudidlovyspolek.cz, adresa Český bezudidlový spolek Lužany čp.6, Lužany u Jičína, 50706 a člena Spolku jsou uvedeny v online registraci na adrese https://www.bezudidlovyspolek.cz/registrace-subjekty/ včetně potvrzení v kontaktních emailových adresách Českého bezudidlového spolku a člena.


V.

Spolupracující osoba může tento souhlas v rozsahu týkajícím se zpracování buď k účelu plnění smlouvy, nebo zpracování pro jiné účely, než je plnění smlouvy, kdykoliv písemně odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.


Tento dokument nabývá platnosti dnem registrace spolupracující osoby a potvrzením políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem členství ve spolku".